Hai mẫu PSD + HTML cho trang Sign Up và trang Login nhìn khá ổn, bạn có thể thêm chúng vào porject của mình.

Sign Up in Seconds

sign up template psd

Admin Login Panel

login panel template psd

Download