#form

Mẫu PSD trang Sign up và trang Login

Hai mẫu PSD + HTML cho trang Sign Up và trang Login nhìn khá ổn, bạn có thể thêm chúng vào porject của mình. Sign Up in Seconds Admin Login Panel Download Sign Up in Seconds – https://www.dropbox.com/s/12fi39mhmwj7xp2/signup-2.zip Admin Login Panel – https://www.dropbox.com/s/6354oh5504kz0we/admin-panel-login.zip

Form Tabs

Mẫu lần này là một mẫu kết hợp các form đăng nhập, đăng ký, reset password. Mỗi cái trong một tab khác nhau, click vào từng tab để chuyển. Hiệu ứng chuyển tab sử dụng CSS3 không có Javascript. Download phía dưới gồm file PSD và code HTML. Download: https://www.dropbox.com/s/0hgezy8nuq4h5xg/login-form.zip