Một đoạn code nhỏ giúp bạn đăng nhập vào WordPress bằng “one-click” đơn giản. Tuy nhiên về bảo mật thì bạn không nên dùng thủ thuật này cho các tài khoản quản trị của website.

Cách thực hiện

Cho đoạn code sau vào file functions.php của theme đang dùng hoăc viết một plugin riêng cho nó.

<?php
function autologin() {
if ($_GET['autologin'] == 'demo') {
$creds['user_login'] = 'demo'; // username
$creds['user_password'] = 'demo'; // password
$creds['remember'] = true;
$autologin_user = wp_signon( $creds, false );
if ( is_wp_error($autologin_user) )
echo $autologin_user->get_error_message();
}
}
add_action( 'after_setup_theme', 'autologin' );
view raw auto-login.php hosted with ❤ by GitHub

Vậy là xong, khi muốn login thì bạn truy cập vào : http://example.com/wp-login.php?autologin=demo để đăng nhập vào với tài khoản demo. Sau khi đăng nhập thì sẽ được chuyển đến wp-admin như khi thực hiện đăng nhập bình thường qua login form.