WordPress Dashboard có nhiều menu, ta có thể sắp xếp lại vị trí các menu cho thuận tiện cho việc sử dụng.

Ta cũng có thể ẩn các menu cho giao diện gọn nhẹ hơn. Xem trong bài viết

Ẩn các menu trong WordPress Dashboard

Cách sắp xếp lại menu

Paste đoạn code này vào file functions.php, bạn có thể dựa theo bảng phía dưới để biết tên của menu mà bạn muốn sắp xếp

function custom_menu_order($menu_ord) {
	if (!$menu_ord) return true;

	return array(
		'index.php', // Dashboard
		'separator1', // First separator
		'edit.php', // Posts
		'upload.php', // Media
		'link-manager.php', // Links
		'edit.php?post_type=page', // Pages
		'edit-comments.php', // Comments
		'separator2', // Second separator
		'themes.php', // Appearance
		'plugins.php', // Plugins
		'users.php', // Users
		'tools.php', // Tools
		'options-general.php', // Settings
		'separator-last', // Last separator
	);
}
add_filter('custom_menu_order', 'custom_menu_order'); // Activate custom_menu_order
add_filter('menu_order', 'custom_menu_order');

Danh sách Menu và tên file

Muốn ẩn menu nào thì dùng tên file đó. VD: Ẩn menu “Appearance” dùng tên file “themes.php”

Danh sách menu, sub-menu và tên file

Danh sách menu, sub-menu và tên file