Bình thường để phân trang các bài viết trong WordPress ta thường dùng hai hàm previous_posts_linknext_posts_link hoặc có thể dùng plugin WP-PageNavi để phân trang theo dạng đánh số. Ngoài ra thay vì sử dụng plugin bạn có thể dùng hàm paginate_links để phân trang theo dạng đánh số thay vì cài thêm plugin cho WordPress.

Thêm đoạn code sau vào file
functions.phpcủa theme bạn đang dùng:

<?php
if ( ! function_exists( 'wplift_pagination' ) ) {
function wplift_pagination() {
global $wp_query;
$big = 999999999;
echo '<div class="page_nav">';
echo paginate_links( array(
'base' => str_replace( $big, '%#%', esc_url( get_pagenum_link( $big ) ) ),
'format' => '?paged=%#%',
'current' => max( 1, get_query_var('paged') ),
'total' => $wp_query->max_num_pages ) );
echo '</div>';
}
}

Sau đó thêm đoạn code này vào nơi mà bạn muốn thêm phân trang

<?php wplift_pagination(); ?>

Cuối cùng dùng CSS để style cho phần phân trang. Thêm đoạn CSS này vào file
style.css`của theme bạn sử dụng.

.page_nav .page-numbers{
background:#BCBCBC;
color:#fff;
display:block;
width:auto;
float:left;
margin: 4px 4px 4px 0;
padding:15px 18px 14px 18px;
text-decoration:none;
}
.page_nav .page-numbers:hover{
background: #24221D;
color:#fff;
text-decoration: none;
}
.page_nav .current{
background: #24221D;
color:#fff;
padding:15px 18px 14px 18px;
}
view raw style.css hosted with ❤ by GitHub

Và đây là kết quả ta có cuối cùng

phan trang wordpress

Nguồn: WPLift