Bình thường để phân trang các bài viết trong WordPress ta thường dùng hai hàm previous_posts_linknext_posts_link hoặc có thể dùng plugin WP-PageNavi để phân trang theo dạng đánh số. Ngoài ra thay vì sử dụng plugin bạn có thể dùng hàm paginate_links để phân trang theo dạng đánh số thay vì cài thêm plugin cho WordPress.

Thêm đoạn code sau vào file
functions.phpcủa theme bạn đang dùng:

Sau đó thêm đoạn code này vào nơi mà bạn muốn thêm phân trang

<?php wplift_pagination(); ?>

Cuối cùng dùng CSS để style cho phần phân trang. Thêm đoạn CSS này vào file
style.css`của theme bạn sử dụng.

Và đây là kết quả ta có cuối cùng

phan trang wordpress

Nguồn: WPLift