#phân trang

Phân trang WordPress không dùng plugin

Bình thường để phân trang các bài viết trong WordPress ta thường dùng hai hàm previous_posts_link và next_posts_link hoặc có thể dùng plugin WP-PageNavi để phân trang theo dạng đánh số. Ngoài ra thay vì sử dụng plugin bạn có thể dùng hàm paginate_links để phân trang theo dạng đánh số thay vì cài thêm […]