Giao diện của WordPress Dashboard có nhiều menu, tùy từng người mà sử dụng các menu nào thường đôi khi cũng những menu không sử dụng, ta có thể ẩn nó đi để nhìn gọn nhẹ hơn.

Hoặc khi thiết kế theme cho khách hàng ta không muốn khách hàng thay đổi theme, tùy chỉnh các thiết lập, cài thêm plugin thì ta nên ẩn các menu đó đi.

Người dùng vẫn có thể truy cập vào các menu đã ẩn nếu sử dụng địa chỉ trực tiếp của menu đó

Giao dien WordPress Dashboard voi cac menu

Giao diện WordPress Dashboard với các menu

Ẩn một menu nào đó

Để ẩn một menu nào đó ta sử dụng đoạn code:

<?php
	add_action( 'admin_menu', 'my_remove_menu_pages' );

	function my_remove_menu_pages() {
		remove_menu_page('themes.php');
		remove_menu_page('tools.php');
	}
?>

Ta làm ẩn menu bẳng cách sử dụng remove_menu_page, các menu này phải là top-menu, đoạn code trên làm ẩn meun “Appearance” và menu “Tools”. Sử dụng bảng ở dưới để biết tên Menu và tên File

Ẩn một sub-menu của menu

Ta cũng có thể ẩn một sub-meun trong một menu nào đó một cách dễ dàng chỉ cần biết tên file của Menu và Sub-menu cần ẩn

<?php
	add_action( 'admin_menu', 'my_remove_menu_pages' );

	function my_remove_menu_pages() {
		remove_menu_page('tools.php');
		remove_submenu_page( 'themes.php', 'theme-editor.php' );
	}
?>

Đoạn code trên làm ẩn menu “Themes” là sun-menu của menu “Appearance”

Danh sách Menu và tên file

Muốn ẩn menu nào thì dùng tên file đó. VD: Ẩn menu “Appearance” dùng tên file “themes.php”

Danh sách menu, sub-menu và tên file

Danh sách menu, sub-menu và tên file