#popup

Cookie Pop-Up sử dụng jQuery

Khi nói đến set cookie ta thường sử dụng PHP để làm công việc này. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể sử dụng jQuery trong việc này bằng cách dùng plugin jQuery Cookie. Trong bài này, mình sẽ dùng nó vào việc tạo một Pop-Up cho website. Pop-Up chỉ xuất hiện khi lần đầu […]