Trong WordPress mặc định chỉ cho phép bạn xóa featured images khi bạn đang chỉnh sửa một bài viết nào đó. Nếu bạn xóa tất cả các featured images trong tất cả các bài viết trên blog thì đấy sẽ rất khó khăn và mất nhiều thời gian. Biện pháp đề cập ở dưới là chúng ta sẽ chạy một truy vấn (query) trong CSDL và loại bỏ thiết lập featured images cho tất cả bài viết.

Featured Images Remove

Chỉ xóa được Featured Images khi đang chỉnh sử một bài viết

Một chú ý là query chỉ giúp loại bỏ thiết lập featured images cho tất cả bài viết chứ không xóa các ảnh mà bạn đã dùng làm featured images, chúng vẫn còn trong Media Library và bạn có thể sử dụng lại nó hoặc xóa nó thông qua Media Library bất kỳ lúc nào.

Tất cả những gì bạn cần là dán đoạn code PHP sau vào file functions.php của theme mà bạn đang dùng.

global $wpdb;
$attachments = $wpdb->getresults( "
     SELECT *
     FROM $wpdb->postmeta
     WHERE metakey = 'thumbnailid'
" );

foreach ( $attachments as $attachment ) { wpdeleteattachment( $attachment->meta_value, true ); }

$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->postmeta WHERE metakey = 'thumbnail_id' ");

Thế là ổn chỉ cần “refresh” lại blog của bạn là tất cả bài viết sẽ không còn featured images.

Quan trọng: Sau khi xóa các featured images trong các bài viết bạn cần xóa đoạn code trên trong file functions.php ngay, nếu không thì bạn không thể thêm featured images cho các bài viết trên blog tới khi bạn xóa đoạn code đó đi.

Nguồn bài viết