Một số website thường chèn theo liên kết bài viết khi ai đó copy nội dung từ trang web của họ nhằm quảng bá website, cách này thường được dùng để đóng dấu bản quyền bài viết trên website. Bài này sẽ hướng dẫn thêm tích năng này vào WordPress.

Cách thực hiện

Thêm đoạn code sau vào file functions.php theme đang dùng

<?php
function add_copyright_text() {
  if (is_single()) { ?>
    <script type="text/javascript">
      function addLink() {
        if ( window.getSelection().containsNode(document.getElementsByClassName('post')[0], true)) {
          var body_element = document.getElementsByTagName('body')[0];
          var selection;
          selection = window.getSelection();
          var oldselection = selection
          var pagelink = "<br /><br /> Đọc thêm tại: <a href='<?php echo wp_get_shortlink(get_the_ID()); ?>'><?php echo wp_get_shortlink(get_the_ID()); ?></a>";
          var copy_text = selection + pagelink;
          var new_div = document.createElement('div');
          new_div.style.left='-99999px';
          new_div.style.position='absolute';
          body_element.appendChild(new_div );
          new_div.innerHTML = copy_text ;
          selection.selectAllChildren(new_div );
          window.setTimeout(function() {
            body_element.removeChild(new_div );
          },0);
        }
      }
      document.oncopy = addLink;
    </script>
    <?php
  }
}
add_action( 'wp_head', 'add_copyright_text');

Chú ý: Đoạn document.getElementsByClassName('post')[0] là tên class chưa nội dung bài viết. Nếu theme do tự bạn viết thì có thể tự xác định. Còn theme share trên mạng thì đa số đều có className là post

Bây giờ, khi nào nội dung của website “được” ai đó thì link bài viết sẽ tự động thêm vào nội dung được copy.