Khi sử dụng “Media Upload” của WordPress để đăng tải ảnh trên hosting của website, thì mặc định WordPress sẽ nén ảnh lại với tỉ lệ là 90% so với bản gốc (đối với định dạng JPEG). Việc này giúp giảm dung lượng ảnh, tiết kiệm băng thông cho website, nhưng một số có thể không thích điều này.

WordPress cũng cho phép ta thay đổi tỉ lệ nén của các hình ảnh khi được upload lên hosting, bạn thêm phần code sau vào file “functions.php” của theme đang dùng.

add_filter('jpeg_quality', function($arg){return 100;});

Đoạn code trên sẽ thay đổi tỉ lệ thành 100% tức là giữ nguyên chất lượng ảnh sau khi upload. Bạn có thể thay đổi thành 80%,70%,… tùy thêm ý muốn.