Tình trạng

SplideJS không autoplay trên MacOS (test bằng Chrome và Safari)

Kiểm tra

  • SplideJS load bình thường
  • Autoplay không chạy
  • Test demo autoplay trên trang SplideJS thì cần click nút play slider mới autoplay

Hướng giải quyết

Sau khi mount slide thì check option có autoplay không? -> nếu có gọi method play() của Components Autoplay

const slide = new Splide(elms[i]).mount()
if (slide.options.autoplay) {
	slide.Components.Autoplay.play()
}