Sử dụng các attr autoplay muted playsinline cho thẻ video để video có thể autoplay trên iPhone

<video autoplay muted playsinline>
    <source src="video.mp4" type="video/mp4" />
</video>

Source: https://pqina.nl/blog/fix-html-video-autoplay-not-working/