#wp-config

Vài thiết lập hữu ích trong WP-Config.php

wp-config.php là một file quan trọng trong WordPress. Nó chứa các thiết lập về database, ngôn ngữ, authentication keys, chế độ Debug. Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ vài thiết lập mà bạn có thể ứng dụng vào file wp-config.php để tùy chỉnh chức năng của WordPress.