#tich hop

Sử dụng Google Search trong WordPress

Nếu không thích tính năng search mặc định của WordPress, bạn có thể sử dụng các plugin: SearchWP, Facetious,… Ngoài ra bạn cũng có thể tích hợp Google Search vào trong site WordPress của bạn.