#icon set

Glyph Icon Set

Finely Crafted Icon Set Mini Glyphs Icon Set Glyph Icons Mini Glyphs Icons 81 Glyph Icon Set Bạn có thể xem thêm tại: http://www.hongkiat.com/blog/free-icon-sets-to-bookmark/

Icon mạng xã hội cho website – phần 2

Tiếp theo bài Icon cho mạng xã hội, mình tiếp tục chia sẻ với các bạn các icon mạng xã hội dùng khi thiết kế web Social Media Icon Set Dark Social Media Circle Icons Multi-Format Social Media Glyph Set Social Share Buttons Pack

Icon mạng xã hội cho Website

Các Icon về mạng xã hội, file PSD dễ chỉnh sửa. Nguồn từ 365psd.com