#html editor

Thêm QuickTag Button trong WordPress HTML Editor

Bình thường mình thường dùng HTML Editor để viết bài thay vì dùng Visual Editor vì khi HTML Editor viết bài sẽ thuận tiện hơn trong việc giữ bố cục cho bài viết. Hạn chế của HTML Editor là các tag thường dùng thì không có button (gọi là quicktag) riêng như: h3, p, pre,… […]