#dashicon

Sử dụng Dashicons trong WordPress

Khi phát hành phiên bản WordPress 3.8, trang Dashboard của WordPress được thay đổi hoàn toàn, một trong các thay đổi là sử dụng icon font cho các icon trên trang Dashboard. Bộ icon font đó là Dashicons. Có thể bộ icon font này không có nhiều icon như: Font Awesome, Font Entypo,… Nhưng nó […]