#codemirror

Highlight Code trong WordPress Editor

Worppress có 2 trình editor mặc định hỗ trợ người dùng chỉnh sửa các file trong các theme đã cài đặt hoặc các plugin đã cài đặt là Theme Editor và Plugin Editor. Hai editor mà WordPress có sẵn rất đơn giản nhìn không đẹp lắm, không có chức năng highlight code làm người dùng […]