#chat

Chỉ bật tính năng Chat trên Facebook với một số người nhất định

Chat trên Facebook là một tính năng rất hay. Tuy nhiên cũng có lúc bạn muốn chỉ có một số người mới chat được với mình mà thôi. Để làm được điều đó hay chặn một số người mà mình không muốn chat, bạn có thể làm theo cách sau đây: