#audio player

Tạo HTML5 Audio Player đơn giản

UPDATE: HTML5 Audio Player với Playlist: https://github.com/trangsihung/html5-audio-player-with-playlist Trong bài trước mình đã hướng dẫn sử dụng jQuery để điều khiển HTML5 Audio Tag, lần này dựa vào đó chúng ta sẽ tạo một HTML5 Audio Player đơn giản. Trong bài mình tập trung vào jQuery, còn phần giao diện HTML-CSS thì các bạn có thể […]