#365psd

Glyph Icon Set

Finely Crafted Icon Set Mini Glyphs Icon Set Glyph Icons Mini Glyphs Icons 81 Glyph Icon Set Bạn có thể xem thêm tại: http://www.hongkiat.com/blog/free-icon-sets-to-bookmark/

Icon mạng xã hội cho Website

Các Icon về mạng xã hội, file PSD dễ chỉnh sửa. Nguồn từ 365psd.com