Tiếp theo bài Icon cho mạng xã hội, mình tiếp tục chia sẻ với các bạn các icon mạng xã hội dùng khi thiết kế web

Social Media Icon Set

Social Media Icon Set

Dark Social Media Circle Icons

Dark Social Media Circle Icons

Multi-Format Social Media Glyph Set

Multi-Format Social Media Glyph Set

Social Share Buttons Pack

Social Share Buttons Pack