Mẫu lần này là một mẫu kết hợp các form đăng nhập, đăng ký, reset password. Mỗi cái trong một tab khác nhau, click vào từng tab để chuyển. Hiệu ứng chuyển tab sử dụng CSS3 không có Javascript. Download phía dưới gồm file PSD và code HTML.

Form Tabs

Download: https://www.dropbox.com/s/0hgezy8nuq4h5xg/login-form.zip