Ghost là một phương pháp để sao lưu va phục hồi hệ thống được sử dụng phổ biến. Đối với một hệ thống mạng LAN được Server quản lý theo Domain, ta có thể kết hợp GhostCast và chạy Ghost32 trong Windows XP Mini để bung ghost hàng loạt các máy trong mạng LAN tử Server.

1. Trên Server

Share thư mục chứa file Ghost cần bung vào các máy Client.

Chạy phần mên GhostCast(thường thì GhostCast có sẵn trong Hiren Boot trong thư mục Programs, file GhostSRV.cmd)

Trong giao diện chương trình lựa chọn như sau:

  • Phần Session Name: Đặt tên cho Session Ghost
  • Phần Image File: bấm Browse… chọn vị trí file Ghost trên trên máy Server
  • Chọn Disk, nếu bạn muốn bung ghost vào cả ồ cứng trên máy Client
  • Chọn Partition, nếu bạn muốn ghost partition

Sau khi xong, bấm Accept Client để chấp nhận cho các máy Client truy cập.

2. Trên các máy Client

Khởi động máy bằng Hiren Boot, vào Mini Windows XP

Trên màn hình Desktop của Mini Windows, chạy Network Setup để cấu hình các tùy chọn về mạng. Chưong trình sẽ bắt đầu dò card mạng trong máy vả chạy các dịch vụ mạng

Double-click vào biều tượng mạng trên taskbar để hiện giao diện của chương trình xem máy Client đã được cấp IP chưa

Nếu Server có cấu hình DHCP Server thì cú để mặc định để chương trình nhận IP từ DHCP (đảm bảo là các máy Cilent được kết nối vào Server trên cùng hệ thống mạng và Server đã cấu hình dịch vụ DHCP).

Chạy Ghost32 từ Windows XP Mini, vào GhostCast > MultiCast

Cửa sồ GhostCast Session Name to Join, nhập tên của Session vào ô trống (đã đặt trên Server). Nhấn OK.
Sau đó tiến hành ghost như bình thường

Trên máy Server, bấm Send trên cửa sồ của GhostCast, để tiến hành Ghost


Các chương trình: GhostCast, Ghost32, NetworkSetup có sẵn trên Hiren Boot trong thư mục Programs