#Mạng Máy Tính

Ghost Qua Mạng LAN sử dụng GhostCast

Ghost là một phương pháp để sao lưu va phục hồi hệ thống được sử dụng phổ biến. Đối với một hệ thống mạng LAN được Server quản lý theo Domain, ta có thể kết hợp GhostCast và chạy Ghost32 trong Windows XP Mini để bung ghost hàng loạt các máy trong mạng LAN tử […]