One comment

  1. Cường

    on September 5, 2014 at 08:54

    Đã có bản chính thức WordPress 4.0 rồi nhé, cập nhật nào.